I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy Samsung Irena Women’s Run, zwanej dalej „Biegiem”, jest – Klub Biegacza Sporting, wpisany do KRS 0000136254, z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500, przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, z biurem w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9 lokal nr 115./li>
 2. Partnerem tytularnym Biegu oraz Fundatorem i Wydającym nagrody jest firma Samsung./li>

II. CELE

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
 3. Promocja Miasta Warszawy jako przyjaznego dla biegaczy.
 4. Utrwalenie wizerunku Samsung Electronics Polska jako firmy odpowiedzialnej społecznie, wspierającej różnorodne wydarzenia sportowe i działania prospołeczne.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 7 października 2017 r. w Warszawie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestniczka, zostanie o tym fakcie zawiadomiona poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.biegkobiet.pl, zwanej dalej Stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestniczki.
 3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na Stronie internetowej. Długość trasy Biegu wynosi: 5km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF. Trasa będzie miała oznaczony każdy kilometr. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzinę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu, o czym zobowiązuje powiadomić Uczestniczki za pośrednictwem Strony internetowej.

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na Stronie internetowej lub w Punkcie Rejestracyjnym przygotowanym przez Organizatora. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w punkcie IV.3., jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdej Uczestniczki, wobec której istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszyła warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestniczek Biegu. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji.
 3. Uczestniczka musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdą z Uczestniczek wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestniczki. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestniczka przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestniczki. Uczestniczka oświadcza, że Organizator ani podmioty z nim powiązane nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestniczka udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczki, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 4. Uczestnictwo w Biegu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej. O jej wysokości Uczestniczka zostanie poinformowana za pośrednictwem Strony internetowej. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanymi na Stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej przez Stronę internetową płatność odbywa się tylko i wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności elektronicznych, który jest prowadzony przez spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wielickiej 72. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innej Uczestniczki. Uczestniczka może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestniczek Biegu. Uczestniczka dokonująca płatności za pośrednictwem Strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestniczkę, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.
 5. Odbiór Pakietu Startowego. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej Uczestniczka otrzyma Pakiet Startowy przygotowany przez Organizatora wraz z koszulką okolicznościową, zwanej dalej Koszulką. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. Rozmiar koszulki Uczestniczka wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestniczce w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestniczce ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz wydrukowany i podpisany Formularz Rejestracyjny. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Jego treść znajduje się na Stronie internetowej. Organizator nie ponosi wobec Uczestniczki jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestniczkę Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów, w tym Koszulki.
 6. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestniczkom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestniczki poszkodowanej w bezpieczne miejsce. Uczestniczka wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestniczka jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestniczki w Biegu. Uczestniczka startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszystkie Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestniczka oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestniczka deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestniczki w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
 7. Dojazd. Wszystkie Uczestniczki są zobowiązane we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestniczkom przejazdu na Bieg.
 8. Ograniczenia co do płci. W biegu mogą startować wyłącznie kobiety.
 9. Ograniczenia wiekowe. Wszystkie Uczestniczki Biegu muszą być urodzone przed 07.10.2004r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 13 lat. W trakcie rejestracji Uczestniczka musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 10. Udział w Biegu osób niepełnosprawnych. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, obowiązuje je również limit czasowy 1h. Organizator dopuszcza udział osób niepełnosprawnych, poruszających się na niewyczynowych wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestniczek niepełnosprawnych.
 11. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestniczek. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestniczkom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestniczki, co do której stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestniczka zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna.
 2. Wszystkie Uczestniczki, które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia Biegu do pobrania ze Strony internetowej.
 3. Zdobywczynie miejsc I – III w klasyfikacji generalnej otrzymają puchar oraz nagrody. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Uczestniczek dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestniczek jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestniczce przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestniczek umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
  – w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
  – w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestniczkom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestniczka upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestniczce za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4.  Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestniczkom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestniczki będą wykorzystywane w celu informowania Uczestniczki o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 5. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platności.pl są szyfrowane.
 6. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze Strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.