Regulamin

Regulamin Biegu Irena Women’s Run

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Bieg Kobiet - „Irena Women’s Run”, zwanej dalej „Biegiem”, jest Fundacja Rozwoju Sportu z siedzibą w Warszawie, 00-968, ul. Marymoncka 34, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr KRS 0000347976 i numerem NIP 521-30-07-572.

II. CEL

 1. Upowszechnianie wśród kobiet biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja wśród kobiet aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
 4. Uczczenie pamięci najwybitniejszej polskiej sportsmenki - Ireny Szewińskiej, z której inicjatywy powstał ten projekt biegowy skierowany do kobiet.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 16 czerwca 2024 r. w Warszawie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestniczka zostanie o tym fakcie zawiadomiona poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.biegkobiet.pl, zwanej dalej Stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestniczki.
 3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na Stronie internetowej. Długość trasy Biegu wynosi 5 km. Trasa będzie miała oznaczony każdy kilometr. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzinę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu, o czym zobowiązuje powiadomić Uczestniczki za pośrednictwem Strony internetowej.

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej poprzez Stronę internetową Biegu lub w Punkcie Rejestracyjnym przygotowanym przez Organizatora. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w punkcie IV.4., jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdej Uczestniczki, wobec której istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszyła warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator ustanawia limit Uczestniczek Biegu do 999 osób. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. W systemie rotacyjnym.
 3. Uczestniczka musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdą z Uczestniczek wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestniczki. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestniczka przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestniczki. Uczestniczka oświadcza, że Organizator ani podmioty z nim powiązane nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestniczka udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego względem Uczestniczki, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 4. Uczestnictwo w Biegu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 100 złotych. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej przez Stronę internetową płatność odbywa się tylko i wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności elektronicznych, który jest prowadzony przez BNP Paribas. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innej Uczestniczki. Uczestniczka może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestniczek Biegu. Uczestniczka dokonująca płatności za pośrednictwem Strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestniczkę, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.
 5. Odbiór Pakietu Startowego: Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej Uczestniczka otrzyma Pakiet Startowy przygotowany przez Organizatora wraz z koszulką okolicznościową, zwaną dalej Koszulką. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. Rozmiar koszulki Uczestniczka wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestniczce w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestniczce ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz wydrukowany i podpisany Formularz Rejestracyjny. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Jego treść znajduje się na Stronie internetowej. Organizator nie ponosi wobec Uczestniczki jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestniczkę Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów, w tym Koszulki.
 6. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestniczkom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestniczki poszkodowanej w bezpieczne miejsce. Uczestniczka wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestniczka jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestniczki w Biegu. Uczestniczka startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszystkie Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestniczka oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestniczka deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestniczki w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
 7. Wszystkie Uczestniczki są zobowiązane we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestniczkom przejazdu na Bieg.
 8. Ograniczenia co do płci: W biegu mogą startować wyłącznie kobiety.
 9. Ograniczenia wiekowe: Wszystkie Uczestniczki Biegu muszą być urodzone przed 16.06.2011 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 13 lat. W trakcie rejestracji Uczestniczka musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 10. Zabezpieczenie medyczne: Numer alarmowy 887 102 112 jest telefonem do Centrum Operacyjnego, gdzie przyjmowane są wezwania medyczne od osób potrzebujących pomocy na Biegu. Rekomenduje się korzystanie z w/w alarmowego numeru telefonu dla dobra Uczestniczki. Decyzje zespołu medycznego podczas imprezy dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Udział w Biegu kobiet z niepełnosprawnościami: W Biegu mogą startować kobiety z niepełnosprawnościami. Obowiązuje je również limit czasowy 1h. Organizator dopuszcza udział kobiet z niepełnosprawnościami poruszających się na nie wyczynowych wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestniczek z niepełnosprawnościami.
 12. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu: Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestniczek. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestniczkom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestniczki, co do której stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestniczka zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna.
 2. Wszystkie Uczestniczki, które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia Biegu do pobrania ze Strony internetowej.
 3. Zdobywczyni I miejsca w klasyfikacji generalnej otrzyma puchar oraz nagrodę.
 4. Wśród wszystkich Uczestniczek, które ukończą Bieg, zostaną rozlosowane 20 nagród.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Fundacja Rozwoju Sportu z siedzibą w Warszawie, 00-968, ul. Marymoncka 34, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr KRS 0000347976 i numerem NIP 521-30-07-572 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Dokonując rejestracji, użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; płeć; data urodzenia
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprez i akcji z nimi związanych na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprez oraz kolejnych ich edycji.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, w celu wysyłania Użytkownikom newslettera zawierającego informacje o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz o produktach i usługach oferowanych Uczestnikom Biegu przez partnerów i sponsorów, jedynie za zgodą Użytkownika oraz wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na takie przetwarzanie oraz przesyłanie (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji).
 9. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane ani przetwarzane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 10. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprez także we współpracy z innymi osobami (np. wolontariuszami wydającymi pakiety), które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.